คลังปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มต้น 10,000-50,000 บาท

จากมาตราการการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ของกระทรวงการคลังที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปได้ นอกเหนือจากมาตราการช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่จะได้รับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมกว่า 3 ล้านราย

นอกจากนั้น กระทรวงการคลังมีโครงการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน และโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 สามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินจำนวนเงิน 10,000 – 50,000 บาทต่อราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน

เงื่อนไขและการขอสินเชื่อ

 • ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน
 • วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
 • รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม

เงื่อนไขและการขอสินเชื่อ

 • โดยมีหลักประกัน
 • วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
 • รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account