วิธีลงทะเบียนว่างงาน นายจ้าง – ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ผลกระทบไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปิดกิจการเพราะรายได้ลดลง มีเเต่รายจ่าย วิกฤติสุดถึงขั้นปลดพนักงานเลยทีเดียว ทำให้หลายๆคนตกงาน เคว้งคว้าง ไม่มีรายได้ ล่าสุดมีมติบอร์ดประกันสังคมช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนว่างงาน มีดังนี้

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ้ามีจะต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นออมสิน/ธกส./UOB/Land&House)
  • หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09)(ถ้ามี) กรณีไม่มีสำเนา สปส.6-09 สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
  • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากกงาน (ถ้ามี)
  • หมายเหตุ* ผู้ประกันตนต้องเข้าไปรายงานในเว็บไซต์ตามวันเวลาที่กำหนด โดยค่าชดเชยรายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีหลังรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิธีลงทะเบียนว่างงาน เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th

ลงทะเบียนว่างงาน สำนักงานประกันสังคม
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคมกรณีว่างงาน
ลงทะเบียนว่างงาน กรมการจัดหางาน

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account