Thai Lion Air คืนเงินเต็มจำนวน หลังหยุดบินชั่วคราว

หลังประสบปัญหาได้รับผลกระทบ จากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำให้สายการบิน Thai Lion Air ( ไลอ้อนแแอร์ ) ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เเละคาดว่าจะกลับมาทำการบินในทุกเส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

Thai Lion Air ไลอ้อนแแอร์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้สายการบินไลอ้อนแแอร์ ได้ให้ผู้โดยสารดำเนินการขอรับเงินคืน ตามระเบียบ ต่อไปนี้

สำหรับผู้โดยสารที่มีการเดินทางถึง 30 เมษายน 2563 สามารถเลือกการเปลี่ยนเเปลงได้ดังนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

1.1 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง

1.2 สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้

1.3 สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่อง จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น

1.4 การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

1.5 เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563

  1. การเก็บวงเงินไว้ใช้

2.1 ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.2 ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 180 วันนับจากวันเดินทางเดิม ชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร (ถ้ามี)

  1. การคืนเงิน

3.1 ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

เที่ยวบินภายในประเทศ
สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2563 – 15 เมษายน 2563

Thai Lion Air Thai Lion Air คืนเงิน
  1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

1.1 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง

1.2 สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้

1.3 สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่อง จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น

1.4 การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

1.5 เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563

  1. การเก็บวงเงินไว้ใช้

2.1 ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.2 ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 180 วันนับจากวันเดินทางเดิม ชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร (ถ้ามี)

กรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง หากผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางตามรายละเอียดที่แจ้ง สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Call center ได้ที่เบอร์ 02 529 9999 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ประจำท่าอากาศยาน

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account