Home ข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” เผย! ประชาชนแนะให้ส่งเสริมการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

“สวนดุสิตโพล” เผย! ประชาชนแนะให้ส่งเสริมการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10-14 ส.ค. 2563 เรื่อง “ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีหลังจากเปิดตัว ครม.ประยุทธ์ 2/2 เป็นที่เรียบร้อยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากถึงรัฐมนตรีใหม่จะต้องเร่งขับเคลื่อนงานที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุด ณ วันนี้ หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คือ เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว สรุปผลได้ ดังนี้

5 วิธีแก้ปัญหา “เศรษฐกิจระดับครัวเรือน” คือ อันดับ 1 สร้างงาน/สร้างอาชีพ 85.75% อันดับ 2 สร้างรายได้ 82.78% อันดับ 3 เพิ่มสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ 64.38% อันดับ 4 พักชำระหนี้ 55.09% และอันดับ 5 งดเว้นการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ชั่วคราว 52.12%

5 วิธีแก้ปัญหา “เศรษฐกิจระดับชุมชน/ท้องถิ่น” คือ อันดับ 1 พยุงราคาสินค้าเกษตร 72.14% อันดับ 2 นำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด/เป็นมูลค่าเพิ่ม 71.51% อันดับ 3 พัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็ง/มีส่วนร่วม 69.97% อันดับ 4 สร้างงานในพื้นที่ 69.16% อันดับ 5 ควบคุมพ่อค้าคนกลาง 68.17%

5 วิธีแก้ปัญหา “เศรษฐกิจระดับประเทศ” คือ อันดับ 1 ส่งเสริมการเกษตร 76.19% อันดับ 2 ส่งเสริมการส่งออก 75.38% อันดับ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 73.85% อันดับ 4 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 68.53% อันดับ 5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม 62.04%

5 เรื่องที่ควรทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ 75.20% อันดับ 2 การพัฒนาทักษะ/แรงงานและสร้างอาชีพ 71.87% อันดับ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 66.82% อันดับ 4 การพัฒนาด้านคมนาคม/ระบบขนส่ง 58.88% อันดับ 5 การลงทุนด้านสาธารณสุข 55.73%

5 หน่วยงานที่ประชาชนอยากให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด คือ อันดับ 1 หน่วยงานภาครัฐ 77.36% อันดับ 2 รัฐบาล 70.83% อันดับ 3 หน่วยงานภาคเอกชน 70.11% อันดับ 4 สถาบันทางการเงินต่างๆ 63.41% อันดับ 5 ภาคประชาชน 63.22%

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผลสำรวจที่สำคัญ พบว่า ในระดับครัวเรือน ประชาชนอยากให้เน้นสร้างงานสร้างอาชีพมากที่สุด 85.75% ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น อยากให้ช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตร 72.14% และ ในระดับประเทศ อยากให้เน้นส่งเสริมภาคการเกษตร 76.19%

โดยเรื่องที่ควรทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ วันนี้ คือ เน้นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ 75.20% ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานควรเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด 77.36% รองลงมาคือ รัฐบาล70.83% และเอกชน 70.11%

นางสาวพรพรรณ ระบุว่า หลังจากประเทศไทยเผชิญภาวะการณ์เศรษฐกิจถดถอยมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามากระทบซ้ำ จึงก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า ประชาชนอยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ด้วยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศก่อน ต้องสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้มีกำลังในการอุปโภคบริโภคให้มากขึ้น

อีกทั้งรัฐบาลได้มีการปรับทัพ ครม. ใหม่ มีทีมเศรษฐกิจใหม่ ประชาชนก็ยิ่งคาดหวังว่ารัฐบาล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนให้ดีขึ้นได้ ซึ่งในวันนี้ประชาชนก็ได้สะท้อนความคิดเห็นวิธีการแก้ปัญหา ในมุมมองของประชาชนแล้ว ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะรับลูกดำเนินการอย่างไรต่อไป

ด้านอาจารย์ ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ประเมินสมัยใหม่ เปิดเผยว่า เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ผลการสำรวจข้างต้นของสวนดุสิตโพล สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของ World Bank ที่ระบุถึงมาตรการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย 3 ด้าน คือ

  1. การมุ่งเน้นการสร้างงานภายในประเทศ ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ
  2. การเยียวยาและประคองเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงาน พัฒนาผลิตภาพทางการผลิตของภาคเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มล่าง
  3. การสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและทรัพยากร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป มิใช่ก้าวกระโดด เพราะยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นกัน

สวนดุสิตโพล ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

หมวดหมู่