Home ข่าวสังคม “การบินไทย” ประกาศ! ลดเงินเดือนพนักงานต่ออีก 5 เดือน ถึงสิ้นปี
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

“การบินไทย” ประกาศ! ลดเงินเดือนพนักงานต่ออีก 5 เดือน ถึงสิ้นปี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.การบินไทย ได้ส่งหนังสือแจ้ง แนวปฏิบัติตามประกาศบริษัทฯ เรื่อง การปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน ในรูปแบบการลาหยุดโดยไม่รับ เงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถือเป็นการปรับลดเงินเดือนต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนไปแล้ว 3เดือน

สำหรับการลดเงินเดือนและค่าตอบแทนของระดับพนักงาน โครงการ Together We Can ในช่วงตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เป็นการให้พนักงาน “ลาหยุด” โดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (Leave Without Pay) จำนวน 1-10 วัน ต่อเดือน โดยแบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้

1.เงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท กำหนดให้ลา 1 วัน/เดือน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 3.33 %
2.ตั้งแต่20,001-30,000 บาท กำหนดให้ลา 2 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 6.67 %
3.ตั้งแต่30,001-40,000 บาท กำหนดให้ลา 3 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 10.0 %
4.ตั้งแต่40,001-60,000 บาทกำหนดให้ลา 5 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 16.67 %
5.ตั้งแต่60,001-100,000 บาทกำหนดให้ลา 6 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 20.0 %
6.ตั้งแต่100,001-150,000 บาทกำหนดให้ลา 8 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 26.67 %
7.ตั้งแต่150,001-200,000 บาทกำหนดให้ลา 9 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 30.0 %
8.ตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป กำหนดให้ลา 10 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 33.33 %

โดยการบินไทย ได้แจ้งขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการฯ แสดงความประสงค์ลาหยุดเป็นการล่วงหน้า และในการนี้ ฝ่ายบริการบนครื่องบินได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามประกาศบริษัทฯ และนโยบายของสายปฏิบัติการ โดย ให้พนักงานต้อนรับบนครื่องบิน กรอกข้อความและลงนามในแบบฟอร์ม “ใบแสดงความจำนงยินยอมลาหยุดตามโครงการการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can)” และ click ช่องทางOnline ผ่าน e-Personnel Information

การบินไทย ลดเงินเดือนพนักงาน

เมื่อพนักงานต้อนรับฯ แสดงความจำนงในระบบตามข้อ 1 แล้ว ต้นสังกัดจะจัดสรรวันลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (Code 5300/ 53) และระยะเวลาในการหยุดตามความเหมาะสม ในตารางบินให้กับพนักงาน

โดยเมื่อได้รับอนุมัติกรจัดสรรวันลาหยุดตามโครงการฯ แล้ว พนักงานไม่สามารถถอนคืน หรือยกเลิก หรือลดจำนวนวันลาหยุดฯ ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรฯ ไว้แล้ว แต่สามารถสลับเปลี่ยนวันลาหยุดทดแทนได้ภายในเดือนนั้นๆ ก่อนหักเงินเดือน (ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน) เมื่อหักเงินเดือนแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริหารระดับ EVP (สัญญาจ้าง) จากเดิมถูกปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 50 % จะปรับลดเพิ่มเป็น 70 % , ผู้บริหาร EVP ปรับลดเท่าเดิม 50 % และ ผู้บริหารระดับ VP ปรับลดเงินเดือน 40 %

หมวดหมู่