หลักเกณฑ์การคืนเงิน-เลื่อนตั๋ว “รถไฟ” เลี่ยงโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ ไม่มีค่าธรรมเนียม

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สอดรับนโยบายรัฐบายและกระทรวงคมนาคม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 63 ไปเป็นเดือน ก.ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยประชาชนที่มีการสำรองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เพื่อเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถขอคืนเงินหรือเลื่อนตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารที่ซื้อล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 ที.ค. 63 และงดเดินขบวนรถพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 ขบวน และรถระหว่างประเทศ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 4 ขบวน โดยมีเกณฑ์การคืนตั๋วโดยสารดังนี้

 1. การคืนเงินค่าตั๋วโดยสารโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (คืนเต็มราคา) เป็นกรณีพิเศษสำหรับตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและตั๋วเช่ารถโดยสารที่ซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มี.ค. 63 โดยต้องมายื่นก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน (ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋วโดยสาร)
 2. ตั๋วโดยสารรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว ตั๋วอินเตอร์เน็ต หรือตั๋วที่ซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
 3. กรณีคณะบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า ทั้งประเภทหมู่คณะประชาชนทั่วไป หรือหมู่คณะนักเรียน รวมถึงการเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและการเช่ารถโดยสารต่าง ๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโควิด-19 อนุญาตให้มายื่นหนังสือระบุเหตุผลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันเดินทางตามตั๋ว โดยไม่คิดค่าทำเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้(เป็นกรณีพิเศษ) แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้อีกครั้งละไม่เกิน 90 วันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดของโรคดังกล่าว
  จะหมดไป

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 10 – 11 เมษายน 2563 และวันที่ 15 – 16 เมษายน 2563 จำนวน 12 ขบวน รวมทั้งงดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศระหว่าง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 จำนวน 6 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid–19) โดยมีขบวนรถ ประกอบด้วย

 1. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวไป : งดเดินวันที่ 10 -11 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้
 2. ขบวนรถที่ 967 (กรุงเทพ – อุดรธานี)
 3. ขบวนรถที่ 977 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)
 4. ขบวนรถที่ 955 (กรุงเทพ – ศิลาอาสน์)
 5. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวกลับ : งดเดินวันที่ 15 – 16 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้
 6. ขบวนรถที่ 962 (ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ)
 7. ขบวนรถที่ 934 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
 8. ขบวนรถที่ 936 (อุดรธานี – กรุงเทพ)
 9. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ) จำนวน 2 ขบวน งดเดินขบวนรถระหว่าง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563
 10. ขบวนรถพิเศษที่ 947/948 และ 949/950 (หาดใหญ่ – กรุงเทพ – หาดใหญ่) จำนวน 4 ขบวน
  งดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

สำหรับ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account