Home ข่าวสังคม “มหาดไทย” รับสมัครงานกว่า 3 หมื่นอัตรา งานดีเงินดี รับทั่วประเทศ!
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

“มหาดไทย” รับสมัครงานกว่า 3 หมื่นอัตรา งานดีเงินดี รับทั่วประเทศ!

ในเพจ กระทรวงมหาดไทย PR ได้เปิดเผยข้อมูลการรับสมัครงาน จำนวน 30,058 อัตรา โดยเป็นอาสาสมัครฯและการจ้างเหมา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้เปิดรับ 2 ตำแหร้ว ได้แก่ งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ มีเนื้อหาดังนี้

 1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา)
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563
 • สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย
 • คุณสมบัติ 1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท. 3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
 • เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง
 • ลักษณะงาน 1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือเพจท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย

 1. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง
 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน : พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา
 • รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563
 • สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย
 • คุณสมบัติ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) 4) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น
 • ลักษณะงาน เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเพจกรมการปกครอง Fanpage กรมการปกครอง fanpage

หมวดหมู่