Home ข่าวสังคม “มหาดไทย” เตรียมจ้างงานกว่า 3 หมื่นตำเเหน่ง เงินเดือน 5,000-15,000 บาท
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

“มหาดไทย” เตรียมจ้างงานกว่า 3 หมื่นตำเเหน่ง เงินเดือน 5,000-15,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 2 โครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยมีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท

ดำเนินการตั้งแต่เดือนก.ค.63-ก.ย.64 ทำให้เกิดการส่งเสริมการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนและเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้ประชาชน

มหาดไทย มหาดไทยจ้างงาน

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครองดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน 12 เดือน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนส.ค.63-ก.ย.64 ทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ

ทั้งนี้ภายหลังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้หน่วยงานเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสนอครม.ให้ความเห็นชอบ

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการจ้างงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคครัวเรือนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ได้มีอาชีพ มีรายได้ และได้รับประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินอย่าสงคุ้มค่า

ขอบคุณเฟซบุ๊ก นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

หมวดหมู่