Home ข่าวสังคม ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา ช่วงโควิด-19
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา ช่วงโควิด-19

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา ช่วงโควิด-19

สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) (ฉบับที่ 9/2563) โดยระบุว่า เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาอย่างต่อเนื่อง และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 นั้น จึงพิจารณาเห็นควรให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา โดยให้มัสยิดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ดังนี้

 1. สำหรับการละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา
  1.1 ให้มัสยิดจัดเตรียมพื้นที่ละหมาดอีฎิ้ลอัดฮาตามมาตรการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1 ด้วยความเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือผู้รับผิดชอบให้ดุลยพินิจพิจารณาผ่อนปรนการเว้นระยะห่างในแถวละหมาดให้เหมาะสม และให้ผู้เข้าร่วมละหมาดสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พร้อมนำผ้าปูละหมาดไปด้วย และต้องปฏิบัติตามาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัดด้วย
  1.2 ให้รีบปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา เมื่อเข้าเวลา และให้กระชับเวลาในการละหมาดและคุตบะห์ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
  1.3 หากมัสยิดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1.1 ได้ ให้มัสยิดแจ้งสัปปุรุษละหมาดที่บ้านในลักษณะรวมกันเป็นครอบครัว โดยไม่ต้องอ่านคุตะบะห์
  1.4 หากมัสยิดใดมีการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัด
 2. สำหรับการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน)
  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในสถานที่ที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะและไม่ถ่ายภาพหรือเผยแพร่ภาพการเชือดกุรบานทุกขั้นตอนในสื่อทุกชนิด ทุกประเภท เพื่อการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะมีผลในทางลบต่อการปฏบัติอิบาดะห์ (ศาสนกิจ) นี้แล้ว จะเป็นเหตุนำไปสู่ความไม่บริสุทธิ์ใจและทำให้ผลบุญที่ได้รับบกพร่องอีกด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

นายอาศิล พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

ข้อมูล : สำนักจุฬาราชมนตรี

หมวดหมู่