Home ข่าวสังคม DITP เปิดตัวโครงการ Agri Plus Logistics เชื่อมโยงผู้ประกอบการขนส่งกับเกษตรกรยุคใหม่
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

DITP เปิดตัวโครงการ Agri Plus Logistics เชื่อมโยงผู้ประกอบการขนส่งกับเกษตรกรยุคใหม่

DITP เปิดตัวโครงการ Agri Plus Logistics เชื่อมโยงผู้ประกอบการขนส่งกับเกษตรกรยุคใหม่

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กรมได้ดำเนินโครงการตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากจะให้ความสำคัญด้านตลาดแล้ว ยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยให้สามารถแข่งขันและก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก หรือ Agri Plus Logistics ครั้งแรกนี้จะเริ่มที่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ยุคใหม่ นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในมิติต่างๆ ส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจการเกษตรของไทยมีความพร้อมในการส่งออก ครอบคลุมในทุกมิติของห่วงโซ่อุปทาน เกิดระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้จริง” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว
         

DITP Agri Plus Logistics

ปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเกษตรกรรมแห่งหนึ่งของโลก ในแต่ละปีสามารถผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปได้เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย กระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถส่งผลผลิตตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้ซื้อ จะสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อจะได้รับผลผลิตที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงสุด โลจิสติกส์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมความแข็งแกร่งทางการค้าและสร้างความเป็นต่อในเชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย
         

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ กล่าวในตอนท้ายว่า “นอกจากนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากส่วนภูมิภาคสู่ระดับสากล”
         

สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์  www.tradelogistics.go.th/agriplus หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

หมวดหมู่