Home ข่าวในพระราชสำนัก เปิดตัวอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา “กรมพระศรีสวางควัฒนฯ”
ข่าวในพระราชสำนัก

เปิดตัวอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา “กรมพระศรีสวางควัฒนฯ”

เปิดตัวอักษรพระราชทาน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จึงจัดทำชุดแบบอักษรพระราชทาน

จุฬาภรณ์ลิขิต” (Chulabhorn Likit Font) และจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” เพื่อจารึกพระนามและพระเกียรติคุณ เผยแพร่พระประวัติ พระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจ รวมถึงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแถลงข่าว ณ ห้อง The Exhibition Gallery บ้านปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” (Chulabhorn Likit Font) มีแนวคิดการออกแบบตัวอักษรจากดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis “Princess Chulabhorn” ที่มีความงดงามอ่อนช้อย สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตรอันงดงาม พระปรีชาและพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ ดังนี้

จุฬาภรณ์ลิขิต อักษรพระราชทาน

1.พระนาม กรมพระ “ศรีสวางควัฒน” แสดงถึงพระอุตสาหะในการบำเพ็ญพระกรณียกิจสำคัญอันดีเด่น โดยเฉพาะด้านการแพทย์ด้วยพระนาม “ศรี” มีความหมายเป็นมงคล ความเจริญ ความรุ่งเรือง “สวางค” แปลว่า ร่างกายที่ดี ได้รับการบำรุงเป็น อย่างดี และ “วัฒน” แปลว่าความเจริญ ความงอกงาม อันเป็นที่มาแห่งตัวอักษรที่มีสัดส่วนสวยงาม สมบูรณ์แบบ

2.พระเกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติที่ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ecologist) รัฐบาลศรีลังกาน้อมเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง Phalaenopsis “Rose Miva” กับ Phalaenopsis “Kandy Queen”

เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศศรีลังกาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยขอพระราชทานพระอนุญาตเชิญพระนามตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่นี้ว่า Phalaenopsis “Princess Chulabhorn” อันเป็นที่มาของตัวอักษรและการสร้างรูปทรงให้มีความงดงาม อ่อนช้อย เลียนแบบดอกและยอดอ่อนของกล้วยไม้พันธุ์นี้

3.โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ (Formality) ถูกต้องตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย เป็นตัวมีหัว มีปากและส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการตกแต่งหรือเติมลวดลายมากจนเกินไป โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4.B = Benevolence หมายถึง พระเมตตา จากพระนาม ที่ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์น้อมเกล้าฯ นำมาใช้เป็นค่านิยมขององค์กร หนึ่งในตัวอักษร คือ B แทนคำว่า Bene volence ที่แปลว่า ความเมตตา มาสร้างสรรค์โดยใส่ขอบมนลงในตัวอักษร

จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likit Font

เพื่อให้ได้แบบตัวอักษรที่มีความอ่อนโยน สื่อถึงพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ด้วยพระปณิธานแน่วแน่ในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ให้แก่ทรัพยากรบุคคลของไทย รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา

ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/

หมวดหมู่