Home ข่าวสังคม เซ่นพิษโควิด ! “บางกอกแอร์เวย์ส” เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 20 เดือน
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เซ่นพิษโควิด ! “บางกอกแอร์เวย์ส” เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 20 เดือน

เซ่นพิษโควิด !

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บางกอกแอร์เวย์ส บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ออกประกาศแจ้งพนักงาน เรื่อง โครงการบริหารบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยระบุว่า บริษัทมีความจำเป็น ต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงจำนวนเที่ยวบิน และเส้นทางบินที่ลดลง บริษัทจึงเปิด “โครงการร่วมใจจากองค์กรปี 2563” หรือโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)

คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ
1.พนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างของบริษัท โดยไม่จำกัดอายุของพนักงานและอายุการทำงาน
2.ต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือพนักงานคนไทยที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศเท่านั้น
3.ต้องไม่เป็นพนักงานที่ได้รับอนุมัติการลาออก หรือได้รับการพิจารณาเลิกจ้างไปก่อนการเปิดรับสมัครโครงการนี้
4.ต้องไม่เป็นพนักงานที่มีกำหนดเกษียณอายุ หรือครบกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้างในปี 2563
5.ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาต่อบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับสมัครพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ก.ค. 63 โดยพนักงานที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะมีผลพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในวันที่ 1 ส.ค. 63

ผลประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ได้แก่ ค่าชดเชยตามกฎหมายคำนวณจากเงินเดือน และเงินได้ประจำเดือน เม.ย. 63, ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำนวณจากเงินเดือนและเงินได้ประจำเดือน เม.ย. 63 และเงินตอบแทนพิเศษโดยบริษัทคำนวณจากเงินเดือนในเดือน เม.ย. 63 เท่านั้น, ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 2563 คงเหลือตามส่วน และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเต็มจำนวน 100% ทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง

โดยผู้ที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย 13.33 เดือน ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน และเงินตอบแทนพิเศษ 5.67 เดือน รวม 20 เดือน ทั้งนี้ จะได้รับค่าชดเชยลดหลั่นตามอายุงาน โดยพนักงานที่ได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเช็คภายในวันที่ 10 ส.ค. 63

ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์สมีพนักงานรวมกว่า 3 พันคน ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้ปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการบิน โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ ปรับลดเงินเดือนของผู้บริหาร, ยกเลิกการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2563 ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย, ปรับลดสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน ในการลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay) จำนวน 10-30 วัน เป็นต้น

บางกอกแอร์เวย์ส สมัครใจลาออก

หมวดหมู่