Home ข่าวการเมือง “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” นั่งเก้าอี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

“บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” นั่งเก้าอี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

โดยที่ประชุมได้ประชุมลับเพื่อรับทราบรายงานการตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนที่ประชุมวุฒิสภาจะลงคะแนนลับ กระทั่งผลปรากฏว่า ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 206 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง ถือว่า นายบรรจงศักดิ์ ได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ หรือ 125 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

หมวดหมู่