Home ข่าวการเมือง โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ เลือกตั้งซ่อม “ส.ส. สมุทรปราการ เขต ๕” แทนตำแหน่งที่ว่าง
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ เลือกตั้งซ่อม “ส.ส. สมุทรปราการ เขต ๕” แทนตำแหน่งที่ว่าง

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ เลือกตั้งซ่อม

วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยระบุรายละเอียดเอาไว้ว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง
มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 พ.ร.ฎ เลือกตั้งซ่อม
 พ.ร.ฎ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ เขต ๕

หมวดหมู่