Home ข่าวการเมือง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีเนื้อความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ณรัชต์ เศวตนันทน์ เหรียญรัตนาภรณ์

หมวดหมู่