Home ข่าวสังคม ไขข้อสงสัย!! ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน แต่ทำไมไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ไขข้อสงสัย!! ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน แต่ทำไมไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท

ไขข้อสงสัย!! ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน แต่ทำไมไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง แถลง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค -ก.ค.) รวมเป็นเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยเงินจะเข้าบัญชีในครั้งเดียว ในวันนี้ (4 ก.ค.63) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3000

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ,โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

หมวดหมู่