Home ข่าวการเมือง ประกาศ ! ห้ามส่งออก “หน้ากากอนามัย” จนถึง 3 ก.พ. 64
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

ประกาศ ! ห้ามส่งออก “หน้ากากอนามัย” จนถึง 3 ก.พ. 64

ประกาศ ! ห้ามส่งออก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย โดยระบุรายละเอียดว่า

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่งตั้ง โดยให้มีผลใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(2) และมาตรา 25(3)(4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศให้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับต่อไปได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ห้ามส่งออก หน้ากากอนามัย

หมวดหมู่