Home ข่าวสังคม องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 961 ราย
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 961 ราย

องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 961 ราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) ออกคำสั่งขององค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/2563 เรื่อง เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. ลงวันที่ 29 มิ.ย. 63 ระบุว่า

ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่องค์การค้าของ สกสค. มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่ สกสค. มอบหมาย ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี องค์การค้าของ สกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภาระกิจ

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 16 (5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการ บริหารงานองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกอบกับ มติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิ.ย. 2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จํานวน 961 ราย โดยให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

สกสค. เลิกจ้างพนักงาน

หมวดหมู่