Home ข่าวการเมือง ราชกิจจาฯ ประกาศ ! 6 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ! 6 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ! 6 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังรักตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น

พรรคพลังรัก ต้องดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปรากฏว่าพรรคพลังรักไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดย่อมเป็นเหตุให้ พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงประกาศให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ราชกิจจายังเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองอีก 5 พรรค ได้แก่ พรรคชาติพันธุ์ไทย พรรคพัฒนาประเทศไทย พรรคฐานรากไทย พรรคพลังครูไทย และพรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย

 พรรคพลังรัก สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 พรรคชาติพันธุ์ไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 พรรคพัฒนาประเทศไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 พรรคฐานรากไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 พรรคพลังครูไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

หมวดหมู่