โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์” เป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ซึ่งต่อมานายอุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แต่งตั้ง ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account