Home ข่าวการเมือง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร” เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร” เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

แต่งตั้ง กรวัชร์ ปานประภากร  เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หมวดหมู่