Home ข่าวการเมือง ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่าเรือ – บนเรือโดยสารสาธารณะ
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่าเรือ – บนเรือโดยสารสาธารณะ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่าเรือ - บนเรือโดยสารสาธารณะ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 91/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะหรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง โดยระบุรายละเอียดว่า

โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

กรมเจ้าท่าในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ เริ่มตั้งแต่การใช้ท่าเรือโดยสารสาธารณะขึ้นลงเรือไปจนถึงการควบคุมกำกับผู้ควบคุมเรือโดยสารสาธารณะประจำทางให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ เพื่อป้องกันเหตุเรือโดนกันและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการเดินเรือ

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ.2558 ตลอดจนเพื่อให้มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาความประพฤติที่ไม่สมควรต่อหน้าที่และการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวแก่การเดินเรือหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมเรือ ตามนัยมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ผู้นำร่อง นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้ายต้นกล หรือคนใช้เครื่อง “ท่าเรือโดยสารสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือโดยสารสาธารณะในการจอด เทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายคนหรือสิ่งของ “เรือโดยสารสาธารณะประจำทาง” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ขนส่งโดยสารตามเส้นทางที่กรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ 3 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะหรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทางผู้ใดฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งอาจมีความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ข้อ 4 ผู้ควบคุมเรือที่ละเลยไม่ห้ามผู้โดยสารในเรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ 3 เจ้าท่ามีอำนาจสั่งงดไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกินสองปี และไม่ลบล้างโทษอย่างอื่น ซึ่งผู้ควบคุมเรือนั้นจะพึงได้รับ ตามนัยมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477

ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่าเรือ
ราชกิจจาฯ ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่าเรือ

หมวดหมู่