Home การเงินและการลงทุน เทคนิคการจัดสรรเงินอย่างมืออาชีพ!
การเงินและการลงทุน

เทคนิคการจัดสรรเงินอย่างมืออาชีพ!

การจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสถานะการเงินที่ยั่งยืน ด้วย เทคนิคต่าง ๆ ในบทความนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการการเงินอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมาย วางแผนการใช้จ่าย หรือการสร้างกองทุนฉุกเฉิน การเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้ จะทำให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ค่าใช้จ่ายคงที่

เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (หรือยากที่จะเปลี่ยนแปลง) มักจะเป็นจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่าง

 • ค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้าน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายทุกเดือนสำหรับที่พักอาศัย
 • ค่าผ่อนรถ เมื่อซื้อรถด้วยวิธีผ่อนชำระ
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเงินเดือนของพนักงาน ถ้าเป็นนายจ้างหรือมีธุรกิจส่วนตัว

เมื่อรู้ค่าใช้จ่ายคงที่ในชีวิตประจำวัน จะทำให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ (เช่น การย้ายบ้าน การขายรถ) เราต้องปรับแผนการเงินให้ตรงกับสถานะการเงินที่เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงได้

คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือน แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน การดำเนินกิจกรรม หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
ตัวอย่าง

 • ค่าอาหาร เปลี่ยนแปลงตามการเลือก
 • ค่าน้ำมันรถ จะเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมัน และระยะทางที่ขับ
 • ค่าช้อปปิ้ง การซื้อเสื้อผ้า ของใช้ หรือสินค้าต่าง ๆ
 • ค่าพักผ่อนและความบันเทิง เช่น การไปดูหนัง การเที่ยวท่องเที่ยว
 • ค่าบริการทางการแพทย์ ตามความเจ็บป่วยหรือการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าซ่อมบำรุง เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าซ่อมบ้าน
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน

การเข้าใจค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงได้และวางแผนการจัดสรรเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะช่วยให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น

การออม

เป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายประจำเดือน สำหรับการวางแผนและสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน โดยมองเงินที่ออมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตนเองในอนาคต โดยการกำหนดสัดส่วนเงินสำหรับการออมในธนาคาร กองทุนรวม หุ้น หรือการลงทุนอื่น ๆ
ข้อควรระวัง ในการจัดสรรเงินเพื่อการออม ควรให้ความสำคัญกับการสร้างกองทุนฉุกเฉินก่อน ซึ่งเป็นเงินที่สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การพักงาน ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณี

สำรองเงินสำหรับเหตุฉุกเฉิน

หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ตกงาน โรคร้าย การเจ็บป่วย การซ่อมบำรุงรถหรือบ้าน การเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่แน่นอนอื่น ๆ
ขั้นตอน

 • ประเมินรายจ่ายประจำเดือน เพื่อกำหนดว่าต้องเก็บเงินสำรองเพื่อเหตุฉุกเฉินเท่าไร
 • กำหนดเป้าหมายสำหรับจำนวนเงินที่ต้องการสำรอง เช่น 200,000 บาท
 • เริ่มจัดสรรเงินเล็ก ๆ ประจำเดือนเพื่อสะสมในบัญชีกองทุนสำหรับเหตุฉุกเฉิน
 • ควรเลือกบัญชีที่สามารถถอนเงินได้ง่าย และไม่มีค่าธรรมเนียม
 • จัดสรรเงินเพื่อแยกจากเงินใช้จ่ายประจำวัน และพยายามไม่ใช้เงินนี้ในสิ่งที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน
 • ตรวจสอบและประเมินอย่างสม่ำเสมอ ปรับจำนวนเงินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายจ่ายหรือสถานการณ์การเงิน

เป้าหมายระยะยาว

เพื่อเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต เช่น การซื้อบ้าน การศึกษาของลูก หรือการเตรียมเงินสำหรับการเกษียณ

สรุป

วิธีการจัดสรรเงินของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ วัย รายได้ และความต้องการในชีวิต แต่ในท้ายที่สุด การจัดสรรเงินที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถบริหารการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เป็นการสร้างสถานะการเงินที่ยั่งยืน

หมวดหมู่