OTPC_Logo bar01 bar02 bar03 bar04 bar05 bar06 MOE_Logo MICT_LOGO
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เกี่ยวกับ OTPC ระบบเครื่อง OTPC ระบบฐานข้อมูล การใช้งาน ถามตอบ งานวิจัย แบ่งปัน ติดต่อเรา
About OTPC
OTPC


เกี่ยวกับโครงการ OTPC


คณะกรรมการบริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

นายโอฬาร ไชยประวัติ
ที่ปรึกษา/กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานกรรมการ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานกรรมการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

นายอัชพร จารุจินดา
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

นายวีระพันธุ์ วัชราทิตย์
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรรมการ

นายอรพงศ์ เทียนเงิน
กรรมการ

นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
กรรมการ

นางสาวอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล
กรรมการ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการและเลขานุการร่วม

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการร่วม

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการร่วม

นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม


 
  
เกี่ยวกับโครงการ OTPC | โครงสร้างด้านระบบเครือข่าย | ระบบฐานข้อมูล | ขั้นตอนการใช้งาน | ถาม - ตอบ | งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | แบ่งปัน | ติดต่อเรา

Copyright 2012 By OTPC Project (One Tablet Per Child) TOT Call Center 1111 Ext.8